80-zu-20-Gesellschaft

  • Definition, Bedeutung

    • Redenswendung "jemandem Gesellschaft leisten ": bei jemandem sein und ihn unterhalten 
    • bei jemandem sein und ihn unterhalten 

(Definition ergänzt von Clemens am 06.01.2017)